Voorwaarden Software & Diensten

Software & Services (Dutch)

Algemene vooorwaarden

Nederland ICT Voorwaarden 2014 (Dutch)

Nederland ICT Voorwaarden 2014 (English)

Privacy

PRIVACY VERKLARING

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met Any2info. Wij zorgen er graag voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Any2info met persoonsgegevens omgaat.

DOELEINDEN EN GRONDSLAGEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan van de relatie met Any2info. Als je geen prijs (meer) stelt op bepaalde informatie of contact, dan kun je dat altijd aangeven en zullen wij, waar mogelijk, zo snel mogelijk dergelijke verwerkingen van je gegevens stopzetten.

Als je je via de website, of op een andere manier, opgeeft voor een activiteit van Any2info (bijvoorbeeld een bijeenkomst, of een aanvraag voor bepaalde informatie) iets besteld of gebruik maakt van onze diensten, dan kunnen wij je gegevens ook verder gebruiken voor het toezenden van daaraan gerelateerde, relevante informatie, waaronder informatie over Any2info.

Daarnaast heeft Any2info een gerechtvaardigd belang om diegenen die hun gegevens verstrekt hebben om een dienst te kunnen ontvangen (zoals een bestelling, bijwonen event of anderszins), aanvullende informatie te sturen over Any2info zo lang de desbetreffende persoon niet heeft aangegeven daar geen prijs meer op te stellen.

WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT

Voor elke dienst vragen we je om bepaalde gegevens in te vullen. Die gegevens heeft Any2info nodig voor de uitvoering van de dienst. Zo is een geldig emailadres nodig en zijn contact- en factuurgegevens nodig voor het bestellen van een product of dienst.

BEWAARTERMIJNEN

Any2info zal de persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij Any2info op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

GEGEVENS OVER GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN COOKIES

Op de site worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacygevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt Any2info geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

VERSTREKKINGEN AAN DERDEN

Any2info verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, op jouw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van Any2info bepaalde werkzaamheden verrichten.

INFORMATIEVERZOEKEN, INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET

Je kunt ons schriftelijk, per email op de hoogte stellen, als je niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres. Als je meer informatie wilt over Any2info, ons privacybeleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neem dan contact op via onderstaand adres. Hier kun je ook terecht als je een klacht wilt indienen. Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de nationale privacytoezichthouder.

AANPASSEN PRIVACY STATEMENT

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Any2info adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 1 mei 2018.

 Disclaimer

ALGEMEEN

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de internetsite www.any2info.com van Any2info te Roermond, Nederland. U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze disclaimer prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

GEBRUIK VAN DE INTERNETSITE
De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel Any2info tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Any2info expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

INFORMATIE VAN DERDEN, PRODUCTEN EN DIENSTEN
Wanneer Any2info hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Any2info de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Any2info aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Any2info niet geverifieerd.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Any2info (of de rechthebbende) behoudt alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie, waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s. Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, verspreiden of vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Any2info of de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Any2info aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Any2info op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Any2info of u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders, medewerkers van Any2info en de aan Any2info gelieerde rechtspersonen.

TOEPASSELIJK RECHT
Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

WIJZIGINGEN
Any2info behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.


Any2info B.V.

Pollartstraat 19 F

6041 GC Roermond

Nederland

++31 475 85 22 39

info@any2info.com

KVK: 59839325

BTW: NL 8536.63.543.B01

BANK: NL53 RABO 0148 9501 67